Sunday, September 21, 2014

MALURUH KARUHUN MASARAKAT ADAT PANCER PANGAWINAN.
(Tina sababaraha tulisan Anis Djati Sunda dumasar sumber Pantun Pajajaran)

Sumanget neuleuman kasundaan ayeuna keur meumeujeuhna rame. Diampir unggal kota di Jawa Barat, ngaruniang komunitas-komunitas Kasundaan. Anu helokna, di Jawa Barat mah komunitas kasundaan teh anggotana dimonopoli ku para pemuda. Hal ieu beda di Jawa Tengah jeung Jawa Timur rata-rata ajaran Kejawen diteuleuman ku nu geus aya umuran.
Kusabab beuki loba anu neuleuman Kasundaan, teu heran loba anu ngarasa butuh figure anu bisa dipake rujukan ku sakumna aktivis Sunda dipakotaan. Kampung-kampung adat Sunda antukna loba didaregdeg, pikeun jadi patokan dina nerapkeun kasundaan, saperti kampung Naga, kampung Urug, Kanekes, jrrd. Kampung adat Ciptagelar di Kab. Sukabumi salah sahiji kampung anu dipikolot ku sakuma aktivis kasundaan di kota, Abah Ugi sesepuh kampung Ciptagelar najan umurna ngora keneh dianggap kokolot ku para aktivis. Malah teu saeutik anu nganggap Bah Ugi minangka ahli waris kasundaan has Pajajaran, kabeh dituna malah aya anu nganggap Bah Ugi turunan langsung Prabu Siliwangi. Malah cenah ceuk kabar anu can puguh bener salahna, Bah Ugi kalan-kalan sok karaksukan rohna Prabu Siliwangi. Wallahu alam.