Sunday, May 11, 2014

BELA PATI PANGERAN KORNEL KEUR RAHAYAT SUMEDANG

BELA PATI PANGERAN KORNEL KEUR RAHAYAT SUMEDANG

Saumpama miang ka Sumedang ti arah Bandung, diantarana aya wewengkon nu disebut Cadas Pangeran mangrupakeun gunung cadas , ditempat ieu dibangun patung Pangeran Kornel anu keur pahareup-hareup jeung Jenderal Willian Herman Daendels Gubernur Jenderal Belanda periode 1808-1811.
Saha ari Pangeran Kornel teh ?
Pangeran Kornel teh gelar pikeun Pangeran Kusumahdinata IX, Bupati Sumedang periode 1791-1828 nu jumeneng sawaktu lemah cai dijajah Belanda jeung Inggris. Dina mangsa kapamimpinan Pangeran Kornel, Sumedang aya dina jaman kaemasan, wilayahna ampir saparo Jawa Barat kusabab loba kabupaten anu dibubarkeun ku pamarentah penjajah tuluy digabungkeun ka Sumedang. Dina taun 1816 wewengkon Sumedang ngalimpudan 15 distrik kayaning : Balubur, Darmaraja, Pagerageung,  Tanjungsari, Darmawangi, Rajapolah, Depok, Pawenang, Indihiang,  Malandang, Malangbong,  Cicariang, Congeang, Ciawi jeung Singaparna. Wilayah Kabupaten Sumedang beuki lega, sawaktu kabupaten Sukapura dihapus ku penjajah, tuluy jadi bagian Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang ayana diantara Kabupaten Limbangan, Parakan Muncang, Talaga jeung Cirebon, wahangan Cipunagara parat nepika Pamanukan malahmah asup kana bagian Sumedang.
Pangreran Kornel Bupati Sumedang anu dipicinta ku rahayatna, hirupna basajan padahal inyana bisa wae hirup beunghar, ngan kusabab nyantri sapopoena loba dibaktikeun keur rahayatna. Sumedang harita ngalaman kaayaan gemah ripah loh jinawi, sepi paling towong rampog. Malah Komisi Belanda nyebutkeun yen Pangeran Kornel teh Bupati anu jembar wawasanna, leber wawanenna dina sagala bidang, malah dipisepuh ku para Bupati di tatar Sunda, remen dipenta wejangannana ku para Bupati sejenna.
Kunaon sababna disebut Pangeran Kornel ?,
ieu teh sabenerna kusabab Pangeran Kusumahdinata ku pamarentah penjajah dijadikeun pamimpin militer para bupati ditatar Sunda, kusabab kitu dianugrahan pangkat Kolonel, sedengkeun para bupati lainnya pangkatna antara Mayor jeung Letnan Kolonel. Ari masarakat teu biasa nyebut Kolonel antukna sebutan teh jadi Kornel, ahirnamah nepika ayeuna Pangeran Kusumahdinata IX disebutna teh Pangeran Kornel.
Pangeran Kornel jeung para bupati sejena sababaraha kali meunang tugas di kumpeni pikeun numpes pemberontakan, saperti pemberontakan Ki Bagus Rangin, jeung Pangeran Diponegoro. Sabenerna ha lieu mangrupakeun strategi penjajah belanda Devide Et Impera, ngadu domba kaum pribumi. Perang jeung sadulur sanusantara eta bisa kajadian kusabab apan dina mangsa haritamah tacan sumebar rasa nasionalisme dikalangan menak di tatar Sunda jeung sakumna lemah cai.
Samemeh nanjeur jadi Bupati Sumedang anu kasohor, Pangeran Kornel kungsu ngalaman heula hirup rudin, sawaktu inyana rek diala pati kusabab hakna jadi Bupati Sumedang rek direbut. Kacaritakeun sawaktu bureuy keneh Pangeran Kornel sok disebut Aom Jamu atawa Raden Suranagara, ti garis ibu inyana teh katurunan Raja Sumedang Larang ari ti garis rama inyana turunan menak Limbangan. Aom Jamu teh putrana Bupati Sumedang Raden Adipati Surianagara (1761-1765), sawaktu ramana pupus inyana tacan dewasa kusabab kitu penjajah ngangkat mamangna nyaeta Dalem Adipati Surialaga jadi bupati Sumedang (1765-1773). Hanjakalna, mamangna oge wafat sawaktu umur Aom Jamu can dianggap dewasa jadi Bupati Sumedang.
Pikeun Bupati Panyelang di Sumedang, Pamarentah penjajah Belanda ngangkat Dalem Adipati Tanubaya Bupati Parakanmuncang jadi Bupati Sumedang, hal ieu sabenerna sifatna samentara samemeh Aom Jamu dianggap dewasa pikeun jabatan Bupati Sumedang. Adipati Tanubaya jadi Bupati Sumedang ti taun 1773-1775, malah Aom Jamu kungsi dipulung mantu ku Adipati Tanubaya. Ngan najan ka mantu, Adipati Tanubaya ngarasa teu panuju saumpama Aom Jamu diangkat jadi Bupati Sumedang, Adipati Tanubaya kalahkah masrahkeun kalungguhan Bupati Sumedang ka minantuna nu lain nyaeta Dalem Adipati Patrakusumah Bupati Parakanmuncang nepika jadi Bupati Sumedang ti taun 1775-1789. Najan kusakumna sesepuh Sumedang ditolak, pangangkatan ieu kalahkan disaluyuan ku penjajah Belanda.
Najan hakna pikeun jadi Bupati Sumedang geus dirampas ku Patrakusumah, ngan teu cukup kitu wae, Aom Jamu malah rek diala patina sangkan salilana kalungguhan Bupati Sumedang dicangking ku para menak Parakanmuncang. Samemeh maksud Patrakusumah hayang nelasan Aom Jamu laksana, Aom Jamu kaburu apaleun kana rencana jahat eta, inyana tuluy ngaloros nyalametkeun diri ka Malangbong, tuluy naek kuda muru kapakidulan Cianjur niatna rek nyalametkeun diri tina pangudag musuh titahan Patrakusumah anu rek ngala jiwana.
Aom Jamu antukna nepi ka kampung Kalapa Nunggal di pakidulan Cianjur nu jauh pisan kamamana, inyana nyamurkeun diri jadi rahayat biasa, ngan sawaktu-waktu kaparigelanana minangka menak turunan raja Sumedang sok diasah, Aom Jamu teh ahli dina naek muda, lian ti eta resep maca Kur-an. Hiji waktu kaparigelanana dina naek kuda jeung kapinteranana dina agama Islam, mawa panasaran ka mandor kopi nepika ditalekna saha sabenerna jati diri Aom Jamu teh. Ari geus kitumah Aom Jamu nyaritakeun lalampahanana nepika ka pakidulan Cianjur, nyaeta nyalametkeun diri tina niat jahat Dalem Patrakusumah anu rek ngala pati kusabab teu suka inyana jadi Bupati Sumedang.
Singket carita, mandor kebon kopi di Kalapa Nunggal laporan ka Bupati Cianjur RAA. Wiratanudatar VI/ Dalem Enoh (1776-1813) di pendopo Cianjur. Mandor kopi laporan yen diwewengkon Kalapa Nunggal aya menak Sumedang keur nyumput tina pangudag musuh anu rek ngala patina, eta menak Sumedang teh Aom Jamu putrana Bupati Sumedang Adipati Surianagara. Dalem Enoh Wiratanudatar VI ngarasa sedih nampa laporan kitu, inyana geuwat nyalametkeun Aom Jamu ka pendopo Cianjur, malah dijadikeun kulawadet pendopo Cianjur kujalan nikahkeun Aom Jamu ka Nyi Mas Lenggang Kusumah putri kawalon Rade Rangga Gede Wedana Cikalong.
Di Cianjur, Aom Jamu diangkat jadi Wedana CIkalong sanggeus Raden Rangga Gede mertuana diangkat jadi Bupati Bogor. Salila di Cianjur, Aom Jamu kasohor nyantri malah kungsi ngalap elmu di pasantren Ciajag Pasir Hayam nu ayeuna anu geus punah, lian ti nyantri Aom Jamu oge kungsi diajar maenpo ka Mbah Khair di kampung Kamurang Mande Cianjur.
Kacaritakeun di Sumedang, Dalem Adipati Patrakusumah Bupati Sumedang ngalanggar aturan Belanda, kusabab geus wani-wani moro badak anu harita geus dilarang ku Belanda, lian ti eta aya kasalahan lain nepika inyana dieureunkeun jadi Bupati Sumedang ku Belanda taun 1789 tuluy dibuang ka Batavia nepika wafatna. Kalungguhan Bupati Sumedang tuluy dicanking ku Patih Sumedang Aria Sacapati ti taun 1789-1791. Aria Sacapati tuluy ngirim surat ka Bupati Cianjur anu eusina muntang saraya sangkan Dalem Adipati Enoh ngusulkeun ka Belanda supaya Aom Jamu diangkat jadi Bupati Sumedang. Ku Bupati Cianjur usulan eta ditedunan, RAA. Wiratanudatar VI tuluy ngirim surat resmi ka penjajah Belanda anu eusina ngusulkeun sangkan Aom Jamu / Rd. Suranagara diangkat jadi Bupati Sumedang anu memang hakna. Usulan Bupati Cianjur ditarima ku Belanda, Aom Jamu tuluy diistrenan jadi Bupati Sumedang kalayan gelar Pangeran Kusumadinata, inyana nyangking kakawasaan jadi bupati Sumedang ti taun 1791-1828 sarta ngalaman dijajah ku Belanda, tuluy ku Inggris tuluy ku Belanda deui.
Kusabab gede jasana, hususna dina widang kaamanan inyana dianugrahan pangkat Kolonel ku penjajah Belanda nepika kasohor ku sebutan Pangeran Kornel.
Minangka bales jasa ka RAA. Wirananu Datar VI / Dalem Enoh, Pangeran Kornel ngarorok putra bungsu Dalem Enoh nyaeta Rd. Abas ti umur 4 taun. Rd. Abas diatik ti leuletik di Sumedang minangka anak pituin Pangeran Kornel. Sanggeus sawawa ditikahkeun ka putrina Bupati Garut RAA. Kusumadinata (1831-1833), Rd. Abas diistrenan jadi Bupati Garut ngaganti mertuana, inyana henteu nyangking gelar Wiratanudatar VII padahal hakna, tapi nganggo gelar Tumenggung Jayadiningrat marentah ti taun 1833-1871. Putra Tumenggung Jayadiningrat Rd. Jenon ngaganti ramana jadi Bupati Garut kalayan gelar Raden Adipati Aria Wiratanudatar VIII (1871-1915)
Sawaktu jamanna Gubernur Jenderal Daendels, penjajah Belanda keur geten nyieun bangunan jalan raya pos ti Anyer di Banten nepika Panarukan di Situbondo Jawa Timur nu anggangna 1000 Km. Kacaritakeun proyek jalan eta kapegung di wewengkon Sumedang, pernahna di gunung Wesi anu mangrupakeun gunung cadas. Daendels marentahkeun ka Pangeran Kornel sangkan bisa ngabuka jalan diwewengkon gunung wesi, parentah Daendels sabenerna mustahil dilaksanakeun kusabab rahayat Sumedang teu dibahanan pakakas anu modern pikeun ngabobok gunung cadas, rahayat ngan saukur ngandelkeun pakakas basajan mangrupa pacul jeung balincong.Atuh alabatan bisa dibobok, kalahkan loba rahayat anu jadi korban asup ka jurang sawaktu keur ngabobok teuasna gunung Cadas.
Gubernur Jenderal Daendels teh kasohor bengis ka bangsa pribumi, malahmah saking telengesna ka para bupati di lemah cai inyana kasohor ku sebutan Jenderal Mas Galak. Jaman harita taya hiji oge bupati anu boga kawani ngalawan Daendels kaasup sawaktu nyieun jalan raya Anyer-Panarukan. Pangeran Kornel ngarasakeun kumaha beungisna Daendels, bisana ngan saukur marentah sangkan gunung cadas bisa dibobok dina waktu dua minggu. Padahal pikeun ngalaksanakeun parentah eta, loba buruh rahayat anu didatangkeun ti mana-mana ti suklak seklokna wewengkon Sumedang, teu sirikna geus papada ninggalkeun anak pamajikan pikeun nedunan proyek jalan Anyer-Panarukan.
Kusabab geus loba korban rahayat dina tarekah ngabobok gunung cadas, Pangeran Kornel ngabuleudkeun tekadna rek pasang badan ngabela rahayatna, rek ngalawan ka Daendels ngabela rahayat kusabab disangsarakeun kuayana proyek ngabobok gunung cadas. Kabeneran hiji waktu Daendels mere kabar rek datang ka Sumedang, rek ningali naha geus beres atawa acan Pangeran Kornel ngabobok gunung cadas teh. Daendels jeung rombongan langsung datang ka lokasi gunung cadas, ngan sawaktu datang ka lokasi manehna ningali aya parobahan paroman jeung sikep Pangeran Kornel.
Sakuduna samemeh Gubernur Jenderal turun tina kuda, Bupati kudu geus turun tiheula bari dedepean ngasongkeun leungeun sasalaman ka Gubernur Jenderal. Ari harita Pangeran Kornel teu turun tina kudana sawaktu Daendels can turun tina kuda. Daendels beuki heran semu ambek kusabab Pangeran Kornel henteu mere hormat ka manehna, ieumah kalahkan mindahkeun keris tina cangkeng ka hareupeun dada anu tandana ngajak perang. Daendels ngasongkeun leungeun katuhu maksudna rek ngajak sasalaman, dampal leungeun katuhu Daendels ditarima ku dampal leungeun kenca Pangeran Kornel. Ari dampal leungeun katuhu Pangeran Kornel dipake nyekel hulu keris Nagasasra anu kasohor, sok bisi Daendles nyabut pestolna tangtu keris Nagasastra bakal miheulaan ngubet beuteung Daendles. Ngan jauh ti sangkaan, Daendles anu kasohor bengis teh haritamah leuleus dipencrong ku Pangeran Kornel teh, malahmah kalahkah nanya kalayan sopan ka Pangeran Kornel kieu : Wahai Tuan Bupati kenapa anda bersikap seperti ini kepada saya ? ditanya kitu, Pangeran Kornel ngajawab kalayan sopan, “ Tuan Jenderal Besar karena proyek ini rakyat saya banyak yang menjadi korban karena pekerjaan membuka gunung cadas terlalu berat akibat peralatan yang tidak sesuai dengan beban kerja, saya mohon Tuan Jenderal Besar menyerahkan pekerjaan ini kepada tentara Belanda, “ cek Pangeran Kornel. Geus kitumah Daendles unggeuk-ungeukan, inyana ngahargaan sikep Pangeran Kornel anu ngabela rahayatna. Wawanen Pangeran Kornel merjuangkeun nasib rahayat boga resiko beurat, saumpama harita Daendels kasigeng kusikep Pangeran Kornel bisa wae tinggal ngeridkeun pasukanana ngarurug Sumedang.
Ti harita proyek ngabobok gunung cadas teu dipigawe ku rahayat Sumedang, tapi ku pasukan jeni Belanda kalayan make dinamit, proyek nembus jalan ka gunung cadas ieu butuh waktu dua minggu. Jalan anu ngaliwatan gunung cadas ieu disampurnakeun deui dina jaman Pangeran Mekah / Pangeran Suriatmaja Bupati Sumedang periode 1882-1919. Ngan ayeunamah geus teu dipake, jalan anyar anu geus diaspal dibangun deui dina jaman kemerdekaan lemah cai.

Pikeun pangeling-eling kana jasana Pangeran Kornel, jalan heubeul tetep dilestarikeun jadi obyek wisata sejarah, lian ti eta pengkolan jalan ieu dingaran Cadas Pangeran, sarta ngaran jalan panjang nepika asup kota Sumedang dingaran jalan Pangeran Kornel. Teu cukup kitu, dicadas pangeran dibangun patung Pangeran Kornel nu keur narima pangajak sasalaman Daendels lengeun katuhu ditarima ku lengen kencana Pangeran Kornel. Tetengger ieu tangtu boga tujuan, sangkan sikep bela kana nasib rahayat sakuduna diturutan ku para pamimpin jaman ayeuna najan bari nyawa taruhanana. ( Luki Muharam , Cianjur 20 September 2013 )

No comments:

Post a Comment